restoran podgoricagastronomy montenegrorent a car budvarestorani crna goraulcinj smestaj
Uloguj se

Prof. dr Sonja Tomović Šundić

sonja_tomovic_sundic.jpg

Rođena 28.05.1964.godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu završila u Podgorici, sa odličnim uspjehom. Školske 1982/83. god. upisala se na  Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu- smjer za filozofiju. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu upisala  1987.godine i završila 1990., a magistarski rad pod nazivom: “Aristotelovo učenje o tragediji i njegov kasniji uticaj” odbranila u junu 1990. Doktorsku desertaciju pod nazivom: “Produktivnu moć recepcije u savremeni  teorijama” odbranila  12.01.1999. na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Iz oblasti antropologije, filozofije, estetike ima osam stručnih kniga i brojne tekstove objavljene u različitim naučnim publikacijama. Objavljene knjige i studije: Problem recepcije u savremenim estetičkim teorijama (Podgorica, 1998.), Njegoševo poestsko bogoslovljenje (Stupovi,1996.), Od književnog djela ka čitaocu (Stupovi,1997.), Ogledi iz antropologije (Novi Sad,2004.), Danilo Kiš, između Lovćena i Zida plača, (Novi Sad,2004.), Njegoš pjesnik i mislilac, (Novi Sad,2006.), Književno-antropološki portreti, (CID, 2007.), Petar I vladar crnogorski (CID,2007.).

Objavila veliki broj članaka i priloga u štampi, učestovala na brojnim domaćim i međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima

Stalni radni odnos zasnovala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1989.godine. Za asistenta na Odsjeku za filozofiju i sociologiju Univerziteta Crne Gore izabrana 11.04.1996.godine.

U akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore, za predmet Antropologija, izabrana 31.03.2005.godine. Od 01.07.2006.godine angažovana na Fakultetu političkih nauka, gdje izvodi nastavu na više predmeta. U akademsko zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore, na predmetima Politička antropologija, Estetika, Filozofija i Studije roda, izabrana je 24.06.2010.godine. Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, od 26.novembra 2010.godine, imenovana je za dekanicu Fakulteta političkih nauka.